Integritetspolicy

Clubmate Sekretesspolicy - Kort och gott

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi på Clubmate AB värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. För att du ska kunna använda, och för att vi ska kunna tillhandahålla vårt system för digitala lotterier och entrébiljetter kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter för olika ändamål.

  Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera din registrering av ett Clubmate-konto, inklusive att verifiera att du inte är en robot med hjälp av en tjänst som tillhandahålls av Google om du försöker se gamla köp.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att:
 • Du ska kunna köpa lotter och entrébiljetter
 • Du ska kunna se dina tidigare köp
 • För att du ska kunna få vinster utbetalt till dig via swish
 • Analysera hur Clubmate används.
 • Ge kundservice och hantera eventuella frågor, klagomål eller frågor.
 • För att följa våra juridiska skyldigheter.

Vi säljer inte dina personuppgifter, men vi kan behöva dela dem med till exempel våra anslutna partners, våra IT-leverantörer och leverantörerna av de analystjänster vi använder (främst Google). Dina personuppgifter kommer att behandlas innanför EU.

Vilka är dina rättigheter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du till exempel har rätt till information och tillgång till dina personuppgifter, rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

  Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

 • Clubmate AB (organisationsnummer 559378-3458), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter som behandlare på uppdrag av våra anslutna kunder för att möjliggöra digitala lottköp.

Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig. Vår mailadress är info@yourclubmate.com och vår postadress är c/o Axel Hallden, Luthagsesplananden 11, 752 25 Uppsala.

Integritetspolicy

Vi på Clubmate AB (vi, vår och oss) bryr oss om din integritet och vill att du ska känna att du är i säkra händer när vi behandlar dina personuppgifter och vi arbetar hårt för att skydda din integritet.

Denna integritetspolicy gäller dig som använder vårt system för att köpa lotter och entrébiljetter hos våra kunder via hemsidan www.clubs.yourclubmate.com.

Här förklarar vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, på vilken rättslig grund vi hanterar dina uppgifter och hur länge vi lagrar dem.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

 • Clubmate AB (organisationsnummer 556871-6129), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Observera att vi även behandlar uppgifter på uppdrag av våra kunder. Om du har några frågor angående detta eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt lagstiftningen, vänligen kontakta oss via vår e-postadress info@yourclubmate.com eller skriv ett traditionellt brev till vår postadress: c/o Axel Hallden, Luthagsesplananden 11, 752 25 Uppsala.

Varifrån samlar vi in ​​dina personuppgifter?

 • Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du köper lotter eller entrébiljetter.
 • Vi sparar personuppgifter om du har vunnit ett lotteri för att möjliggöra vinstutbetalning till dig via Swish.

De personuppgifter du behöver lämna till oss

I allmänhet behöver du inte lämna personuppgifter till oss, men viss information måste lämnas för att kunna använda Clubmate. I vilka situationer du behöver lämna personuppgifter till oss beskrivs i nedanstående diagram där den rättsliga grunden anges som Utförande av ett kontrakt eller Rättslig skyldighet. Om du inte lämnar sådana personuppgifter till oss kommer vi till exempel inte att kunna göra Clubmate tillgänglig för dig.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas i första hand av Clubmate. Det innebär att dina personuppgifter kommer att hanteras av våra anställda och representanter, men endast i den utsträckning det behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Ibland använder våra partners eller mötesplatser Clubmate som administratörer. De kan sedan behandla dina personuppgifter om du är ansluten till dem genom ditt medlemskap eller för att du är deras kund.

I vissa fall behöver vi dela dina personuppgifter med våra leverantörer, partners och dotterbolag för att kunna bedriva vår verksamhet effektivt. Vi är ansvariga för all delning av dina personuppgifter till sådana leverantörer, partners eller dotterbolag och för att se till att dina personuppgifter är säkra när de delas med tredje part.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 • Våra IT-leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning som våra processorer för att vi ska ha ett fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet effektivt. Dina personuppgifter delas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att våra leverantörer ska kunna fullgöra sina skyldigheter i det avtal de har med oss ​​och enligt våra instruktioner.
 • Dina personuppgifter delas endast i den utsträckning som är nödvändig för att våra kunder ska kunna fullgöra sina skyldigheter i avtalet de har med oss ​​eller direkt med dig.
 • Våra kunder kommer att behandla dina personuppgifter som registeransvariga eftersom du köper lotter av föreningen.
 • I vissa avseenden finns det en överlappning mellan den information vi behandlar och kontrollerar om dig och den information som vår kund bearbetar och kontrollerar.
 • Våra betaltjänstleverantörer för att administrera dina betalningar.
 • För att lagra information som vi är skyldiga att lagra enligt bokföring, redovisning och annan tvingande lag kommer vi i vissa fall att anlita ett företag som hjälper oss att arkivera sådan information. Informationen innehåller personuppgifter men kommer endast att behandlas för vår räkning och på våra instruktioner.
 • Inloggningstjänsten för att bekräfta att du inte är en robot tillhandahålls av Google Ireland Limited. Därför kommer Google att behandla dina personuppgifter på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner som vår processor. Därefter behandlar Google dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. För mer information om Googles behandling, läs här.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi, liksom våra processorer, behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES till våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter som våra databehandlare och enligt våra instruktioner. Sådan överföring sker endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter angående dina personuppgifter och vi beskriver dem nedan.

Om du vill veta mer eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss så gör vi vårt bästa då vi gärna hjälper till. Vår kontaktinformation finns i början av denna integritetspolicy.

Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra detta i EU/EES-medlemsstaten där du bor, arbetar eller där en överträdelse av tillämpliga dataskyddslagar påstås ha inträffat. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling

Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när behandlingen grundar sig på den rättsliga grunden ”berättigade intresse” och vi kommer alltid att överväga din invändning.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi ​​behandlar dina personuppgifter har du också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eventuella felaktiga personuppgifter om dig som vi kan behandla och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandlingen

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är fallet till exempel när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades eller om du har återkallat ditt samtycke som behandlingen grundades på och det inte finns någon annan rättslig grund för vår behandling.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Det är till exempel fallet när riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig, eller behandlingen är olaglig, och du inte vill att vi ska radera dina personuppgifter utan istället begär att vi begränsar vår användning av dem.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, där det är tekniskt möjligt, få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (”dataportabilitet”). Detta gäller personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om vår behandling av dina personuppgifter sker på automatiserade sätt och den rättsliga grunden för vår behandling är baserad på utförandet av en avtal eller samtycke.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedanstående diagram beskriver i detalj varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden är grunden för vår behandling av dina personuppgifter enligt GDPR. Du hittar även information om hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

Detta är delvis sådan information vi har en laglig skyldighet att tillhandahålla och kan kännas lite lång och komplicerad – tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter finns i början av denna integritetspolicy.

Om du köper lotter eller entrébiljetter via vår tekniska lösning

Syftet till varför vi sparar uppgifter
Vilka personuppgifter som vi sparar
Vilka legala grunder vi har för att spara datan

För att möjliggöra att du ska kunna se det som du har köpt i efterhand

Säkerställa att dina köp är kopplade till dig

Våra kunder får inte sälja lotter till personer som inte befinner sig i den kommun där kunden har sin licens och därför efterfrågar vi din position.

Telefonnummer

Position

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra det avtal vi har med dig om din användning av Clubmate. Om uppgifterna inte lämnas till oss kommer vi inte att kunna administrera din registrering och ditt konto

Berättigade intresse De personuppgifter som du anger till oss kommer att behandlas utifrån vårt berättigade intresse och möjliggör användning av vår tjänst

Om du har vunnit ett lotteri

Syftet till varför vi sparar uppgifter
Vilka personuppgifter som vi sparar
Vilka legala grunder vi har för att spara datan

För att möjliggöra utbetalning av vinstsumma till dig via swish

Personnummer

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna betala ut vinstsumma till vinnaren i lotteriet. Denna typ av data sparas aldrig längre än 1 månad.

Berättigade intresse De personuppgifter du delar med oss kommer att behandlas utifrån vårt berättigade intresse och möjliggör utbetalning av vinstsumma till dig.

För att erbjuda kundservice

Syftet till varför vi sparar uppgifter
Vilka personuppgifter som vi sparar
Vilka legala grunder vi har för att spara datan

Erbjuda kundservice för att hjälpa dig med frågor gällande vår tjänst

Email

Namn

Telefonnummer

Information kopplat till det specifika ärendet

Behandlingen kan också vara nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal vi har med dig angående din användning av Clubmate. Om uppgifterna inte lämnas till oss kommer vi inte att kunna hjälpa dig.

Intresseavvägningar vid behandling av personuppgifter utifrån den rättsliga grunden ”legitima intressen”

Som vi anger ovan behandlar vi dina personuppgifter för vissa ändamål baserat på vårt berättigade intresse. Genom att göra en intresseavvägning avseende vår behandling av dina personuppgifter har vi kommit fram till att vårt berättigade intresse för behandlingen väger tyngre än andra bekymmer. Denna bedömning görs med försiktighet och vi strävar efter att hitta en rättvis balans.

Om du vill ha mer information om någon aspekt gällande hur vi behandlar dina uppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du mycket välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns i början av denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy antogs av Clubmate AB den 20 september 2022.